· Usul-us-Sunnah

Fundamenty Sunny: Naśladowanie Sahabah (część 1)

Autor: Imam Ahmad bin Hanbal (zm. 241H)
Źródło: Foundations of the Sunnah // online-pdf (english)

Przekazane od Al-Qâdî Abul-Husayn Muhammad ibn Abî Ya’lâ, przez al-Mubârak, przez 'Abdul-Azîz al-Azdzî, przez 'Alî ibn Buszrân, przez 'Uthmâ Ibnus-Samâk, przez al-Hasan ibn 'Abdul-Wahhâb, przez Sulaymân ibn Muhammad al-Munqari, 'Abdûs ibn Mâlik al-’Attâr, który przekazał, że słyszał jak Abû 'Abdullâh Ahmad ibn Hanbal mówił:

Dla nas[1], podstawowe zasady Sunny[2] to:

  1. Trzymać się tego, czego trzymali się Sahâbah[3]
  2. podążać za nimi[4]


[1] Dla nas, czyli dla uczonych Ahl-us-Sunnah wal-Dżamâ’ah.

[2] Sunnah odnosi się tutaj do podstaw właściwej wiary (’aqîdah) i metodologii (manhadż), gdyż Salaf w ten sposób odróżniali pomiędzy Sunną a innowacją, prawdą a fałszem, co wynika ich książek takich jak:

i) Kitâb-us-Sunnah, Imâm Ahmad (zm. 241H)

ii) As-Sunnah, al-Athram (zm. 273H)

iii) Kitâb-us-Sunnah, Abû Dâwûd (zm. 275H)

iv) Kitâb-us-Sunnah, Ibn Abî 'Âsim (zm. 287H)

v) Kitâb-us-Sunnah, 'Abdullâh ibn Ahmad ibn Hanbal (zm. 290H)

vi) As-Sunnah, Abu Bakr al-Marwazî (zm. 292H)

vii) Sârîh-us-Sunnah, Ibn Dżarîr at-Tabarî (zm. 310H)

viii) As-Sunnah, al-Khallâl (zm. 311H)

ix) Szarh-us-Sunnah, al-Barbahârî (zm. 329H)

x) As-Sunnah, al-’Assâl (zm. 349H)

xi) As-Sunnah, at-Tabarânî (zm. 360H)

[przyp. Abuanas] Lista ta nie kończy się po dzień dzisiejszy, a pisma uczonych Ahl-us-Sunnah-wal-Dżamâ’ah nie odbiegają od tych fundamentów.

[3] Sahâbah, czyli Towarzysze Proroka Muhammada (sall allahu `alejhi ła sallam). Al-Hâfiz ibn-Hadżar powiedział: „Sahâbi, to ktoś kto spotkał Proroka (sall allahu `alejhi ła sallam), wierzył w niego, i zmarł jako Muzułmanin.” (Al-Isâbah, 1/4) Zobacz także: http://planetaislam.com/praktyka/sahaba.html

[4] Prorok (sall allahu `alejhi ła sallam) powiedział: „Zaprawdę, dzieci Izraela podzieliły się na siedemdziesiąt jeden sekt, a moja wspólnota podzieli się na siedemdziesiąt trzy sekty, wszystkie znajdą się w piekle oprócz jednej.” Spytano, „Która jest tą jedyną?” Odpowiedział: „Ta która trzyma się tego, czego ja i moi towarzysze się trzymają.” (Przekazał at-Tirmidhi, nr. 2792; Al-Hâkim, 1/128-129; al-Lâlikâ’î, nr. 147; i inni)

’Abdullâ ibn-Mas’ûd powiedział: „Zaprawdę, naśladujemy i nie wprowadzamy innowacji.” (Al-Lâlikâ’î, Usûl-ul-I’tiqâd, 1/86)

Abû Bakr as-Siddiq powiedział: „Rzeczywiście, naśladuję i nie jestem innowatorem.” (Ibn Qudâmah, Kitâbus-Sifât)