١ ISLAM | praktyka

Kiedy taqlid staje się obowiązkiem?

Szeich Muhammad Id Abbasi
źródło: Bidah at-Taassubul-Madhhabee (pp.13-14) spubs.com: MNJ060004

Naszą opinią jest, że obowiążkiem każdego muzułmanina jest podążanie za tym co nakazał Allâh, Wzniosły Błogosławiony, w Swej Księdze i w Sunnie Swego Posłańca صلى الله عليه وسلم. To jest czystość Islamu, oraz rzeczywistość Imânu (wiary). Żaden muzułmanin nie będzie niezadowolny z podążania za tym co pochodzi od Allâha i Jego Wysłannika صلى الله عليه وسلم, gdyż Powiedział (co znaczy):

{Przecież mowa wierzących – kiedy oni są wzywani do Boga i Jego Posłańca, aby rozsądził między nimi – jest taka: „Usłyszeliśmy i jesteśmy posłuszni!” Tacy jak oni są szczęśliwi!} (Sûrah an-Nûr, 24:51)

I Allâh powiedział o hipokrytach (znaczenie):

{A Kiedy się im mówi: „Przychodźcie do tego, co objawił Bóg, i do Posłańca!” – ty widzisz, jak obłudnicy odwracają się od ciebie całkowicie.} (Sûrah an-Nisâ, 4:61)

Oraz inne podobne wersety.

Zatem podążanie za Księgą i Sunną jest obowiązkowe, i powinno być podstawowym celem każdego Muzułmanina; oto droga, którą należy podążać.

Niemniej jednak, jeśli chodzi o zrozumienie tej drogi, to ludzie są różnych poziomów.

Wśród nich są ignoranci (dżuhhâl), którzy nie pojmują znaczenia tej Chwalebnej Księgi [Koranu] i szlachetnych hadisów; i nie są w stanie wyciągnąć z nich werdyktów; ani też nie rozumieją co z nich wynika.

Wśród nich są także uczeni (`Ulema), którzy rozumieją (fiqh) wersetów i hadisów, oraz wiedzą jakie prawa z nich wynikają; wiedzą także jak odnieść się do jawnych różnic pomiędzy nimi; oraz zna język arabski i jego poszlaki.

Wśród nich są także ci, którzy są pomiędzy tymi dwoma stopniami. Nie są ignorantami, ale też nie są w stanie wydobyć werdytków; nie rozumieją też co teksy sugerują; lecz mają trochę wiedzy, zrozumienia i świadomości. Nie osiągają jednak poziomu uczonego, i ich wiedza nie umożliwia im głębokiego zrozumienia Koranu czy Sunny.

Oto różne rodzaje ludzi, pośród których znajduje się wiele innych poziomów.

Uczeni nazywają pierwszy rodzaj ludzi muqallidûn1,

Drugi rodzaj ludzi zwany jest mudżtahidûn2,

Trzeci rodzaj zwany jest muttabiûn3.

Obowiązkiem ludzi należących do pierwszej kategorii, jest taqlîd któregokolwiek z uczonych Księgi i Sunny, który wiedza i religijność jest wiarygodna.

Obowiązkiem ludzi należących do drugiej kategorii, jest idżtihâd w pojmowaniu tekstów Księgi i Sunny, postępować według tego oraz keirować ludzi ku temu.

Obowiązkiem ludzi trzeciej kategorii jest ittibâ (naśladowanie) dowodów z Szari`ah które znają, z pośród werdyktów uczonych.

Ktokolwiek potrafi wykonywać idżtihâd, wtedy taqlîd i ittibâ względem innych (niż Proroka) jest mu zakazane, chyba że jest to konieczne.

Ktokolwiek potrafi tylko ittibâ, wtedy taqlîd i idżtihâd są mu zakazane.

Ktokolwiek nie potrafi wykonywać idżtihâd ani ittibâ, wtedy jego obowiązkiem jest taqlîd.

Dowodem tego jest, że podstawową regułą (asl) każdego, jest ittibâ (naśladowanie) Księgi i Sunny, jeśli są w stanie, ponieważ Allâh Wzniosły Błogosławiony powiedział (znaczenie):

{Idźcie za tym, co wam zostało zesłane od waszego Pana, i nie postępujcie za opiekunami poza Nim! Jakże mało wy sobie przypominacie!} (Sûrah al-Arâf, 7:3)

{A to, co wam daje Posłaniec, to bierzcie; a czego wam zakazał, od tego się powstrzymajcie!} (Sûrah al-Haszr, 59:7)

Jeśli więc muzułmanin nie jest w stanie zrozumieć Księgi i Sunny, i wydobywać z nich werdyktów, to obniża się do poziomu ittibâ. Jeśli nie potrafi naśladować, to obniża się do najniższego poziomu, mianowicie taqlîd

więcej na temat idżtihad


1 Od słowa taqlid, co można przetłumaczyć jako naśladowanie.

2 Od słowa idżtihad. Idżtihâd, to według terminologii Uczonych dziedziny Usûl (podstaw): Wysiłek który Uczony dokonuje badając dowody po to aby dojść do wyroku Allâha w konkretnej kwestii. Osoba która jest do tego zdolna zwana jest mudżtahid.

3 Od słowa ittiba, co można objaśnić jako krytyczne naśladowaie.