٢ IMAN | wiara

Salafi?

Imâm adh-Dhahabî (rahimahullâh)
źródło: Siyar A´lâm-in-Nubalâ, 4/45

Zostało autentycznie przekazane, że Imam ad-Dâraqutnî (zm. 385H) powiedział: „Nie ma niczego co bym bardziej nienawidził niż teologiczną retorykę (´Ilm-ul-Kalâm). Człowiek nigdy nie powininen się wdawać w teologiczną retorykę ani debaty. Przeciwnie, powinien być Salafî! [naśladować Salaf-us-Salih]”

Salaf-us-Salih: Prawowierni poprzednicy. Prorok powiedział, „Najlepszą wspólnotą jest moja generacja, następnie ci co po nich nastąpią, a następnie ci co po nich nastąpią.” (al-Buchari, Muslim, Abu Dawud oraz at-Tirmidhii)

Tak więc trzy pierwsze generacje Muzułmanów były najlepszymi wspólnotami, najpierw Sahabah (towarzysze Proroka), następnie Tabi`iin (towarzysze Sahabah) a następnie Atba Tabi`iin (towarzysze Tabi`iin). Oni nazywani są Salaf-us-Salih. Allah nakazał nam naśladować Proroka Muhammad’a oraz naśladować wierzących, czyli Sahabah.

{A kto oddzieli się od Posłańca, mając jasną wiedzę o tym, jaka jest dla niego droga prosta, a postępuje inną drogą niż droga wiernych – to My obrócimy go ku temu, ku czemu on sam się zwrócił, i wystawimy go na spalenie w Gehennie. A jakże złe to miejsce przybycia!} (Surat-un-Nisa’, 4:115)