١ ISLAM | praktyka

Kilka słów na temat Sunny

Pewien człowiek przyszedł do Imama Mâlik’a (zm. 179H), rahimahullâh, i powiedział:
„O Abu Adbullâh! Gdzie mam przyjąć Ihrâm[1]?” Imâm Mâlik powiedział: „W Dhul-Hulayfah, tam gdzie Wysłannik Allah (sal allahu `alejhi ła sallam) przyjął Ihrâm” Człowiek powiedział: „Ale ja chciałbym przyjąć Ihrâm w meczecie przy jego (Wysłannika) grobie.” Imâm Mâlik powiedział: „Nie rób tego, gdyż obawiam się, że dosięgnie cię Fitnah (klęska, nieszczęście, próba).” Człowiek powiedział: „O jaką Fitnę ci chodzi? Jest to zaledwie kilka dodatkowych mil.” Imâm Mâlik odpowiedział: „A jaka Fitnah myślisz może być gorsza niż to, że wydaje ci się iż uzyskałeś jakąś cnotę której nie osiągnął Wysłannik (sal allahu `alejhi ła sallam)? Nie słyszałeś słów Allaha: {Niech się mają na baczności ci, którzy sprzeciwiają się jego (Wysłannika) rozkazowi; żeby nie dosięgła ich jakaś Fitnah albo żeby ich nie dosięgła kara bolesna.} (Surah an-Nûr, 24:63)”
(Przekazał Imâm asz-Szâtibi w al-I`itisâm, 1/132)

`Umar ibn Khattab spytał się `Abdullâh ibn `Abbâs (radi allahu `anhuma):
„Jak ta Ummah[2] może się różnić gdy ich Prorok (sal allahu `alejhi ła sallam) jest jeden i ich Qiblah[3] jest jedna?” `Abdullâh odpowiedział: „O Władco wiernych. Koran został nam zesłany (za naszych czasów) i recytujemy wersety wiedząc o kim one zostały objawione. Zaprawdę, przyjdą ludzie po nas którzy będą recytować wersety nie wiedząc o kim zostały objawione. Utworzą opinię o Koranie, a jeżeli będą mieli (własną) opinię o Koranie, zaczną się różnić, a jeżeli zaczną się różnić to zaczną ze sobą walczyć…”
(Przekazał Abu `Ubayd al-Qâsim Ibn Sallam al-Harauî w Fadâ`ilul-Qur`ân, str.42)

Ibn `Umar przekazał, że Wysłannik (sal allahu `alejhi ła sallam) powiedział:
„Pozwólcie kobietom chodzić do meczetu w nocy (na modlitwę).” na co jego syn Wâqid powiedział: „Ale wtedy będą szerzyć zło”, na to Ibn `Umar uderzył go w klatkę piersiową i powiedział: „Przekazuję ci to co powiedział Prorok (sal allahu `alejhi ła sallam) a ty mówisz 'nie’!?”
(Sahih Muslim, Kitâb as-Salât (4), nr. 890)


[1] Stan przyjmowany na początek Hadż (pielgrzymki).

[2] Wspólnota, społeczeństwo.

[3] Kierunek modlitwy.