١ ISLAM | praktyka, ٢ IMAN | wiara

Nie ma Islamu bez Sunny Wysłannika


Imâm Muhammad bin Idrîs asz-Szâfi´î

(zm. 204H – rahimahullah)
źródło: ar-Risâlah, str. 84

Allâh uczynił Swego Wysłannika (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) światłością względem objawionej przez Niego religii, obowiązków i pisma. Zobowiązał nas byśmy byli mu posłuszni, zakazał nam się jemu sprzeciwiać, i objaśnił jego doskonałość, gdy połączył wiarę w Jego Wysłannika z wiarą w Allâha. Allâh (tabârak wa ta´âlâ) powiedział:

{Wierzcie więc w Boga i Jego posłańców i nie mówcie: „Trzy!” Zaprzestańcie! To będzie lepiej dla was! Bóg- Allah – to tylko jeden Bóg! On jest nazbyt wyniosły, by mieć syna!} (Surah an-Nisa, 4:171)

{Wierzącymi są tylko ci, którzy wierzą w Boga i w Jego Posłańca. A kiedy oni są razem z nim w sprawie, która ich łączy, to oni nie odchodzą, dopóki nie poproszą go o pozwolenie.} (Surah an-Nur, 24:62)

Zatem Allâh uczynił fundamentem wiary, na którym wszystko inne jest zbudowane, wiarę w Allâha i Jego Wysłannika. Jeżeli ktoś by wierzył w Allâha, a nie wierzył w Jego Wysłannika, to nigdy by nie osiągnął pełni wiary. Tak też postępował Wysłannik Allaha, sprawdzając wiarę ludzi. Mâlik nam opowiedział, od Hilâla bin Usâmah, od ´Atâ’ bin Yasâr, od ´Umar bin al-Hakam który powiedział:

„Przyszedłem do Wysłannika Allaha (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) z moją niewolnicą i powiedziałem. „Wysłanniku Allaha! Zobowiązany jestem do uwolnienia niewolnika. Czy mam ją uwolnić?” Wysłannik spytał się jej: „Gdzie jest Allâh?” Odpowiedziała: „Nad niebiosami. (فِي السَّمَا). Spytał: „Kim ja jestem?” Odpowiedziała: „Jesteś Wysłannikiem Allaha.” Na to powiedział: „Uwolnij ją.”

Nazywał się Mu´âwiyah bin al-Hakam. Tak przekazali to inni niż Mâlik. Myślę że Mâlik nie zapamiętał jego imienia.

Allâh zobowiązał ludzi by postępowali według jego objawienia, oraz według Sunny jego Wysłannika (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Powiedział w swej Księdze:

{Panie nasz! Poślij do nich posłańca wywodzącego się z nich, który będzie im recytował Twoje znaki i będzie ich nauczał Księgi i mądrości, i który będzie ich oczyszczał. Ty jesteś przecież Potężny, Mądry!”} (Surah al-Baqarah, 2:129)1

Allâh wymienił Księgę, którą jest Qur’ân, oraz mądrość. Słyszałem jak uczeni z których jestem zadowolony, mówili że Księgą jest Qur’ânem a mądrością jest Sunnah Wysłannika Allaha (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Tak więc wspomniał Qur’ân, po którym wspomniał mądrość. Allâh powiedział o darze który podarował stworzeniu, mianowicie Księgę i mądrość. Nie jest więc możliwe, a Allâh wie lepiej, że mądrość jest czym innym niż Sunną Wysłannika Allaha (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). A jest ona związana z Księgą Allaha, i nakazał nam byśmy byli posłuszni Jego Wysłannikowi i zobowiązał nas do wypełniania jego nakazów.

Tak więc nie wolno mówić, że cokolwiek nas obowiązuje – na innej podstawie niż na słowach Allaha a następnie na słowach Jego Wysłannika – ponieważ Allâh powiązał wiarę w Jego Wysłannika z wiarą Siebie Samego. Sunnah Wysłannika Allâha (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) objaśnia uzasadnienie Allâha. Objaśnia [to co w Księdze jest] zawężone i ogólne.


1 Allah powiedział {nauczył ich Księgi}, znaczy al-Qur’an, {…i al-Hikmah (mądrość)} znaczy Sunnah, co potwierdzili Al-Hasan, Qatadah, Muqatil bin Hayyan i Abu Malik. Powiedziane jest też że 'Al-Hikmah’, znaczy 'zrozumienie religii’, i oba te znaczenia są prawidłowe. `Ali bin Abi Talhah powiedział, że Ibn `Abbas powiedział, {będzie ich oczyszczał} znaczy „poprzez posłuszeństwo Allahowi” (Tafsir Ibn Kathir)

Muhammad Ibn Salih al-’Uthaymin powiedział: „Prorok sall allahu alayhi wa sallam zmarł dopiero po tym jak objaśnił całość Koranu.” (Szarh-ul-Usul, str. 309)