· Szyizm, ٥ ​​​SIRAH | historia

As-San’ani był szyitą?

Imam adh-Dhahabi
źródło: at-Tadhkirah 1/313

Uczeni krytykowali ‚Abdur-Razzaq as-San’ani, mówiąc że był Szyitą. Nie był on jednak ekstremalny. Kochał ‚Aliego, i nienawidził tych którzy przeiwko niemu walczyli. Powiedział: Przysięgam na Allaha, że nigdy nie uważałem że ‚Ali jest lepszy niż Abu Bakr i ‚Umar.