٢ IMAN | wiara

Przeklinanie konkretnych osób

Imam Szams-ud-Din Ibn Muflih (zm. 763H)
źródło: al-Adâb al-Shar’iyyah, 1/214, 303:

Dozwolone jest przeklinanie (l’an) tych osób, co do których istnieją objawione teksty że osoby te są przeklęte (np. Abu Lahab, Faraon, Abu Dżahl), ale nie grzeszy ten który ich nie przeklina.

Przeklinanie konkretnego niewiernego, lub grzesznika który nie został wymieniony po imieniu, ale istnieją teksty które rzucają przekleństwo na osoby takie jak alkoholików, tych którzy składają ofiary w imię kogo innego niż Allaha, tych którzy przeklinają swych rodziców, tych którzy wprowadzają innowacje w religii itd.

Uczeni mają w tej kwestii trzy różne opinie:

1. Nie jest to nigdy dozwolone
2. Dozwolone jest przeklinanie niewiernego, ale zakazane jest przeklinanie grzesznika który jest muzułmaninem
3. Zawsze jest dozwolone

Wśród dowodów które uczeni podają, tłumacząc że przeklinanie konkretnej osoby jest zakazane jest następujący:

Imam Buchari przekazał od ‘Abd-Allah ibn ‘Umar, że Prorok sall allahu alayhi wa sallâm wznosząc głowę z ruku w ostatniej rakah podczas Fadżr powiedział: „Allâh, przeklnij tego i tego, tego i tego…,” po tym powiedział, „Sami’a Allâhu li man hamdih, Rabbana wa laka’l-hamd.” następnie Allâh objawił (tłumaczenie znaczenia):

{Ty nie masz nic do czynienia w tej sprawie, czy On się zwróci ku nim, czy On ich ukarze. Oni przecież są niesprawiedliwi!} (Surah âl ‘Imrân, 3:128)

Szeich Ibn ‘Uthaymin powiedział w al-Qaul al-Mufîd, 1/226.

Różnica między przeklinaniem konkretnej osoby, a ogólnym przeklinaniem grzeszników, jest taka, że przeklinanie pierwszego jest zakazane, a generalne przeklinanie grzeszników jest dozwolone. Jeśli widzisz innowatora, nie mówisz do niego: „Bądź przeklęty” tylko mówisz generalnie: „Przeklęci niechaj będą ci którzy wprowadzają innowacje.” Dowodem jest to, że jak prorok sall allahu alayhi wa sallâm przeklinał niektórych niewiernych mówiąc: „przeklęty niech będzie taki a taki, taki a taki…” to Allah objawił:

{Ty nie masz nic do czynienia w tej sprawie, czy On się zwróci ku nim, czy On ich ukarze. Oni przecież są niesprawiedliwi!} (Surah âl ‘Imrân, 3:128)