١ ISLAM | praktyka

…to, co zostało poświęcone na ofiarę w imię czegoś innego niż Boga

Imâm Muwaffaq-ud-Dîn bin Qudâmah al-Maqdisî
(zm. 620H – rahimahullah)
źródło: al-Mughnî, 13/311

 

Wspomnienie Imienia Boga przy uboju jest warunkiem który musi być spełniony przez każdą osobę która zamierza ubić zwierzę. To dotyczy zarówno Muzułmanów, Żydów i Chrześcijan. Jeśli Żyd lub Chrześcijanin umyślnie nie wspomni imienia Boga przy uboju, bądź wspomni imię kogo innego niż Boga, mięso to uznawane jest za zakazane (haram). To zostało przekazane od 'Alîego, i tej opinii był też an-Nakha´î, asz-Szâfi´î, Hammâd, Ishâq i Hanafiyyah.

 

´Atâ’, Mudżâhid i Makhûl mówili zaś:

„Jeśli Chrześcijanin ubija w imię Mesjasza, mięso to jest dozwolone (halal). Allâh (ta´âlâ) zezwolił nam spożywać ich mięso, mimo że Wiedział że tak będą czynić.”

My – Hanâbilah – zaś postępujemy zgodnie z tym co Allâh powiedzał:

{Nie jedzcie tego, nad czym nie wymieniono imienia Boga} (Surat Al-’An`ām, 6:121)

{Zakazane wam jest: padlina, krew i mięso świni; to, co zostało poświęcone na ofiarę w imię czegoś innego niż Boga} (Surat Al-Mā’idah, 5:3)