· Riyad-us-Salihin

Słyszymy i jesteśmy nieposłuszni?

Imam Abu Zakariya Yahya An-Nawawi (zm. 676H)
źródło: “Riyad us-Salihin” (ogrody bogobojnych) 1/17/168

Przekazał Abu Huraira, że kiedy objawiono Prorokowi (pokój z nim)

{Do Boga należy to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi! I czy wy ukazujecie to, co jest w waszych duszach, czy też ukrywacie, Bóg z tego zażąda od was rachunku. – Koran 2:284},

Towarzyszom Proroka wydało się to bardzo trudne, poszli do Proroka (pokój z nim), siedli na kolanach i powiedzieli: „Posłańcu Allaha, wyznaczono nam niektóre obowiązki, będące dla nas możliwymi do wypełnienia jak modlitwa, post, walka w imię Allaha, jałmużna. Potem (wymieniony) werset został Ci objawiony i jest ponad nasze siły stosowanie się do niego”.

Prorok (pokój z nim) powiedział: „Chcecie powiedzieć to, co Ludzie Księgi (żydzi i chrześcijanie) powiedzieli przed wami: 'Słyszymy i jesteśmy nieposłuszni’? Powinniście raczej powiedzieć 'Usłyszeliśmy i jesteśmy posłuszni, szukamy przebaczenia u naszego Pana, do Niego powrócimy’.”

Więc powiedzieli: „Usłyszeliśmy i jesteśmy posłuszni, szukamy przebaczenie (u Ciebie) Panie, do Ciebie powrócimy”. Ledwie ludzie skończyli to mówić Allah objawił:

{Posłaniec i ludzie wierzący uwierzyli w to, co im zostało zesłane od ich Pana. Wszyscy uwierzyli w Boga i w Jego aniołów, w Jego Księgi i w Jego posłańców. My nie czynimy różnicy między żadnym z Jego posłańców! Oni powiedzieli: Usłyszeliśmy i posłuchaliśmy! Twoje przebaczenie! Panie nasz! Do Ciebie zmierza wędrowanie! – Koran 2:285}.

A kiedy zrobili tak, Allah anulował poprzedni werset objawiając:

{Bóg nie nakłada na duszę niczego więcej nad jej możliwości. Dla niej
będzie to, co dla siebie zyskała; i przeciwko niej będzie to, co ona
zyskała!}*.

(Prorok powiedział) „Tak”.
{Panie nasz! nie nakładaj na nas ciężaru, jak nałożyłeś na tych,
którzy byli przed nami!}*
. (Prorok powiedział) „Tak”.

{Panie nasz! Nie nakładaj na nas tego, czego my nie jesteśmy w stanie
unieść!}*
(Prorok powiedział) „Tak”.

{Odpuść nam, przebacz nam i zmiłuj się nad nami! Ty jesteś naszym
Panem! Dopomóż nam przeciw ludowi niewiernych!}*
(Prorok powiedział)
„Tak”.

(Przekazał Muslim)

*Koran, 2:286

Tłumaczyła UkhtiHagar