١ ISLAM | praktyka, ٢ IMAN | wiara

Nie masz prawa zmuszać ludzi by przyjęli twe poglądy…

Imam al-Albani (rahimahullah) powiedział:
„Częścią wiary bogobojnych przodków jest wiara w to, że nie mamy władzy nad innymi ludźmi, ponieważ Allah objawił Swojemu Wysłannikowi {Przypominaj więc, bo ty jesteś tylko napominającym, a nie jesteś żadnym ich władcą.}.

Nikogo do niczego nie zmuszamy, mówimy jedynie, „Głoś przesłanie, i idź dalej.”  Nie masz prawa zmuszać ludzi by przyjęli twe poglądy, z mieczem w ręku. Postępuj według zasady „Prawda jest jasna, a fałsz jest mroczny.” Objaśniamy nasze przesłanie, będąc w pełni przekonani, że najwyższą prawdą na ziemi jest 'La ilaha illa Allah’, (żadne bóstwo nie jest warte czci, prócz Boga Jedynego). Ale czy to znaczy, że wszyscy tą prawdę uznają? Nie. Tym mniej prawdopodobne jest, że wszyscy ludzie uznają pogląd takiego czy innego uczonego.”.

[źródło: Silsilat al-Huda wan-Nur: 217]