· Usul-us-Sunnah

Fundamenty Sunny: Prorok widział Allaha w sercu(część 7)

Autor: Imam Ahmad bin Hanbal (zm. 241H)
Źródło: Foundations of the Sunnah // online-pdf (english)

25. Wierzyć w Ru’yah (ujrzenie Allaha) w Dniu Sądu Ostatecznego, tak jak to zostało przekazane od Proroka sall allahu alahi wa sallam w autentycznych hadisach1.

26. I Prorok sall allahu alayhi wa sallam widział swego Pana, gdyż zostało to przekazane od Proroka, i jest to autentyczne i właściwe2.

Zostało to przekazane od Qatâdah, od 'Ikrimah od Ibn 'Abbâsa.

I al-Hakam ibn Ibân przekazał od Ikrimah, od Ibn 'Abbâsa.

Także 'Alî ibn Zaid przekazał od Yusuf ibn Mahrân od Ibn 'Abbâsa.

27.I uważamy że hadisy należy rozumieć według ich jawnego znaczenia (’alâ dhâhiri), tak jak zostały przekazane od Proroka sall allahu alayhi wa sallam. Wdawanie się w teologiczne spekulacje na ich temat jest innowacją. Raczej wierzymy w nie tak jak zostały przekazane, według ich jawnego znaczenia, i nie sprzeczamy się z nikim o nie.


1 {Twarze, tego Dnia, jaśniejące, ku swemu Panu spoglądać będą.} (Surah al-Qiyama, 75:22-23)

Imam Ibn Kathir powiedział komentując ten werset: „Ujrzą Go swymi własnymi oczami. al-Buchârî (rahimahullâh) przekazał w swym ”as-Sahîh”: „Zaprawdę, ujrzycie waszego Pana własnymi oczami.” (Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm, 4/578)

Imâm Ismâ´îl bin Yahyâ al-Muzanî (zm. 264 H – rahimahullah) powiedział: „W Dniu Sądu Ostatecznego ujrzą swego Pana. Nie będą mieli w tym żadnych trudności, i nie będą też mieli żadnych wąptliwości.” (as-Sunnah, str. 43)

Imam al-Adżurrî powiedział: „Jawne znaczenie Koranu, jasno nam oznajmia że Wierni ujrzą Allaha, Wzniosłego Błogosławionego. Tak więc wiara w to jest obowiązkiem.” (Asz-Szari’ah, str. 275)

2 Al-Hafiz Ibn Hadżar (zm. 851 H – rahimahullah) powiedział: „Przekazy od Ibn Abbasa są nieograniczone (’mutlaq), natomiast przekazy od innych są ograniczone (muqayyid). Dlatego też obowiązkiem jest rozumieć nieograniczone przekazy (Ibn Abbasa) w świetle ograniczonych przekazów (od 'Aiszy i Ibn Masûda)…”

Następnie wymienia nieograniczone przekazy które potwierdzają że Prorok widział Allaha (podczas Isra’ i Miradż), oraz ograniczone przekazy które potwierdzają że widział Go jedynie w swym sercu. Następnie mówi: „Tak więc można pogodzić to co Ibn Abbas potwierdził, z tym co 'Aiszah zaprzeczyła. Zaprzeczenie odnosi się do tego że Prorok sall allahu alayhi wa sallam nie widział Allaha swymi oczami, a potwierdzenie odnosi się do tego że widział Go w swym sercu…” (Fath ul-Bari, 8/608)

Przekazane zostało od 'Aiszy, że powiedziała: „Ktokolwiek ci mówi że Muhammad widział swego Pana, ten kłamie. Powiedział że {Nie dosięgają Go spojrzenia…} (Surah al-An’âm, 6:103)…”  (al-Buchâri, at-Tauhid, 6832).

Przekazane zostało, że Abu Dharr powiedział: „Spytałem Wysłannika Allaha, ‘Czy widziałeś swego Pana?’ Odpowiedział,  „Zasłonięty jest Światłem, jakże mogłem Go ujrzeć.” (Muslim, al-Imân, 261).

Przekazane zostało od Ibn ‘Abbâsa że powiedział: “{Nie skłamało mu serce w tym, co widział.[…] I on widział go po raz drugi} (Surah an-Nadżm, 53:11-13) To znaczy że widzał Go (Allaha) dwa razy w sercu.” (Muslim, al-Imân, 258).

Ibn al-Qayyim powiedział: “ ‘Uthmân ibn Sa’îd al-Dârimi powiedział w 'al-Ru’yah’, że wśród Sahabów istniał konsensus, że Prorok (sall allahu alayh wa sallam) nie widział Allaha podczas nocy al-Mi’râdż. Niektórzy wykluczają Ibn ‘Abbâsa, mówiąc że był innej opinii. Nasz Szeich (ibn Taimiyyah, przyp. Tłum.) mówi że to nie jest sprzeczne z faktami, ponieważ Ibn ‘Abbâs nie powiedział że (Prorok widział Allaha) własnymi oczami, a (Imam) Ahmad powołał się na to, w jednym ze swych przekazów, gdzie mówi że Go widział, lecz nie powiedział że widział Go własnymi oczami. Słowa przekazane przez Imama Ahmada, są takie same jak te przekazane przez Ibn ‘Abbâsa..” (Idżtimâ’ al-Dżuyûsz al-Islamiyyah, tom. 1, str. 12)