· Usul-us-Sunnah

Fundamenty Sunny: To jest dla nas Sunną (część 3)

Autor: Imam Ahmad bin Hanbal (zm. 241H)
Źródło: Foundations of the Sunnah // online-pdf (english)

Imam Ahmad bin Hanbal powiedział:

7. Dla nas sunną1âthâr (narracje) Wysłannika (sall allahu alejhi wa sallam),

8. a sunnah objaśnia i tłumaczy Koran2.

9. Jest ona przewodnikiem do Koranu.

10. W sunnie nie istnieje Qiyâs (analogicze rozumowanie), nie porównuje się jej i nie podaje przykładów.3

11. Intelekt ani pragnienia jej nie ogarniają.4

12. Raczej sunnah polega na podporządkowaniu się, i pozostawieniu pragnień (hauaa).

13. Obowiązującą i konieczną częścią sunny jest to, że jeśli ktoś porzuci choćby jedną jej kwestię, ten nie przyjął całości sunny, nie uwierzył w nią, i nie należy do jej ludzi.


1 Imam asz-Szâtibî (zm. 790H) powiedział: „Słowo Sunnah określa wszystko co zostało przekazane od Proroka, w szczególności to co nie zostatło określone w Koranie.” (al-Muwafiqat, 4/3)”

2Yahyâ ibn Abî Kathîr, inny tabi’î (zm.129H) powiedział,
„Sunnah decyduje o Koranie, lecz Koran nie decyduje o Sunnie.” (Przekazał ad-Dârimî w as-Sunan, 1/153)

Al-Fudayl ibn Ziyâd powiedział:
„Słyszałem jak Abu `Abdullah, czyli Imâm Ahmad ibn Hanbal, został spytany o narrację, że Sunnah decyduje o Księdze, na co odpowiedział, 'Nie ośmielę się powiedzieć że Sunnah decyduje o Księdze, lecz Sunnah tłumaczy Księgę i ją wyjaśnia.'” (Przekazał Ibn `Abdul-Barr w al-Dżâmi’ (str.191-192)

Jest to zgodne z tym co powiedział Allâh, co znaczy:
{I zesłaliśmy tobie napomnienie, abyś wyjaśniał ludziom to, co zostało im zesłane…} (Surah an-Nahl, 16:44)

3 Szuraih al-Qâdî (zm. 80H) powiedział: „Zaprawdę, Sunnah poprzedziła wasz Qiyâs, więc naśladujcie i nie wprowadzajcie innowacji.” (Sunan ad-Darimi, 1/66; Szarh-us-Sunnah al-Baghawi, 1/216)

4 Ibn Taimiyyah powiedział: „To znaczy że całej Sunny nie można zrozumieć. Gdybyśmy rozumieli całość Sunny, to wiedza ludzi byłaby taka sama jak Proroka.” (al-’Aql wan-Naql, 9/51)