. modlitwa

Łączenie i skracanie modliw

Szeich Muhammad bin Sâlih Al-`Uthaimîn
źródło: Fatawa arkanul-Islam, tłum. Madżida Sza’ban

Łączenie modlitw nie jest powiązane z ich skracaniem (skraca się modlitwy cztero-rakatowe do dwóch rakatów, nie skraca się modlitwy Maghrib ani Fajr; przyp. tłum). Łączenie modlitw uzależnione jest od potrzeby. Na przykład modlitwy (zbiorowe w meczecie) łączy się podczas ulewnych deszczy, wichur, zimą, kiedy niezależne od człowieka czynniki utrudniają dotarcie do meczetu. Muzułmanin może połączyć modlitwy, kiedy obawia się utraty dobytku, naruszenia majątku itp. W Sahih Muslim znajduje się hadis zrelacjonowany przez Abdullaha bin ‘Abbas:

Prorok połączył modlitwy Zuhr oraz Asr, a następnie Maghrib i Isza, a nie zachodziła obawa (o jego życie, zdrowie) ani nie było ulewy. Zapytano: “Jaka była jego intencja?” Odpowiedział: “Nie chciał, aby jego ludzie napotykali trudności.”

Co oznacza, nie chciał, by ludzie nie znajdowali się w kłopotach, trudnościach, ze względu na nie-łączenie modlitw”. Prorok powiedział:

“Ułatwiajcie, a nie utrudniajcie.”

Zatem TRUDNOŚCI stanowią kryterium oceny i usprawiedliwiają łączenie modlitw. Kiedy napotykamy trudności realnie uniemożliwiające nam odmówienie modlitw w obowiązującym czasie, możemy je połączyć. Jeśli trudności nie ma lub przeminą one przed upływem czasu obowiązywania modlitwy, wówczas nie można modlitw łączyć.

Podczas podróży (niezależnie, czy podróżny się przemieszcza, czy się zatrzymał) dozwolone jest łączenie modlitw, jeśli ich nie połączenie mogłoby przysporzyć podróżującemu trudność. Aczkolwiek lepszym rozwiązaniem dla podróżnego ‘który się przemieszcza’ jest połączenie modlitw, a dla tego, który się zatrzymał – odmówienie ich w obowiązującym czasie (a nie łączenie).

Wyjątkiem jest przypadek mężczyzny, który zatrzymał się w mieście, w którym jest meczet i odprawiane są zbiorowe modlitwy – jego obowiązkiem jest uczestnictwo w tych modlitwach, nie może ich ani skracać ani łączyć. Jeśli jednak opuszcza modlitwę zbiorową, wówczas może odmówić ją w wersji skróconej, aczkolwiek nie powinien jej łączyć z inną modlitwą (chyba, że ma ku temu powód).