· Szyizm

Sunniccy uczeni na temat Szyizmu

Pojawiają się głosy, że  jedynie wahabici uznają szyitów za niewiernych. Mówi się, że „tradycyjni” sunnici uznają szyitów za swych braci w wierze.

Spójrzmy zatem co mówią Imamowie Sunnicy, powołując się na źródło, które jeden z tak zwanych „tradycyjnych sunnitów” uznaje za wiarygodne. Źródło które poleca w przypisach swych postów na forach.

Na koniec spójrzmy co mówią współcześni Salaficcy uczeni na temat Szyitów.

Źródło: http://www.sunniforum.com/forum/showthread.php?54580-Sunni-view-on-Shias-Rawafid-Twelvers

Na stronach tych podane jest także, że ponad 400 współczesnych uczonych sunnickich (aszaryckich) uznało niewiarę Szyitów.

 

Abu Hanifah i Imam Muhammad

Hafiz ibn Hadżar Makki (rahimahullaah) pisze w “Al-Sawaiq al-Muhriqah”, str.362-363,

„Jak już zostało wspomniane, uczeni Hanaficcy uznali niewiarę (kufr) osoby która przeczy kalifatowi Sayyidna Abu Bakra i Sayyidina 'Umara (niech Allah będzie z nich zadowolony). Werdykt ten wspomniany jest w ich książkach w szczegółach, tak jak wspomniane jest w „Al-Asl” Imama Muhammad bin al-Hassan al-Shaybani (rahimahullah).

Oczywiste jest, że odziedziczyli to od ich Imama Abu Hanify (rahimahullah), a on wie więcej o Rafida gdyż pochodzi z Kufy, a Rafida z Kufy właśnie pochodzą i jest to ich główna kwatera.

Wśród Rafida, istnieje wiele grup, niektóre z nich trzeba uznać za niewierne (kuffar), inne nie.”

Imam Sam’ani asz-Szafi 

Imam Abu Saad Sam’ani al-Szafi (zm. 498H – rahimahullah) podaje idżma (consensus) względem uznania niewiary (takfir) Szyitów Imamitów (ithna aszari)w „Kitab-al-Ansab”.

„Ummah jest zgodna (idżma) co do uznania niewiary (takfir) Imamitów, ponieważ wierzą w to że Towarzysze Proroka (sahabah) są zbłąkani, odrzucają ich consensus i przypisują im to co do nich nie przystaje.” (Al-Ansab, 3:188)

Imam Malik

Hafiz ibn Hadżar Makki (rahimahullah) pisze w „Al-Sawaiq al-Muhriqah”, str. 294,

„Na podstawie tego wersetu [surah al-Haszr, 59:10], Imam Malik (rahimahullaah), jak zostało przekazane od niego, uznał niewiarę (kufr) Rafida, ponieważ okazują nienawiść do Sahabah. Mówi dalej, ponieważ Sahabah powodują ich złość, a każdy kogo złość powodują Sahabah jest niewiernym (kafir). Ten werdykt jest doskonały, ponieważ werset sam w sobie o tym świadczy. Dlatego też Imam asz-Szafi’i (rahimahullah) był tej samej opinii (co Imam Malik) względem uznania ich [Rawafid] za niewiernych (kuffar). Uznała tak również duża grupa Imamów.”

Imam Qurtubi al-Maliki (zm. 671H – rahimahullaah) komentuje po tym jak przedstawił fatłę Imama Malika,

„Zaprawdę, Malik słusznie osądził i właściwie objaśnił. Tak więc każdy kto nie docenia choćby jednego z nich, lub zwymyśla jego przekazom, ten odrzuca Allaha, Pana Światów, i unieważnia Szari’ah (prawo) muzułmanów” (Tafsir Qurtubi, 16:297)

 

Tą fatłę Imama Malika przekazali także, Imam Al-Khilaal, Hafiz ibn Kathir, Imam Sayyid Alusi, Hafiz ibn Taymiyyah, Qadi 'Iyad Maliki, 'Allamah Abu Nu’aym, i inni (niech Allah będzie dla nich Miłosierny).

Imam az-Szaf’i

„Yusuf ibn Yahya al-Bułayti powiedział, 'Spytałem Szafi’ego (rahimahullah), 'Czy mogę się modlić za Rafidi?’ Odpowiedział, 'Nie módl się za Rafidi, ani za Qadari, ani za Murdżi’i’. Powiedziałem, 'opisz mi ich.’ Rzekł, `Ten kto twierdzi że wiara (iman) jest [jedynie] mową, to murdżi’i`. Ten kto twierdzi że Abu Bakr i 'Umar (radiallahu 'anhuma) nie są Imamami, ten jest Rafidhi. Ten przypisuje sobie Wolę [Allaha], ten jest Qadari.” (Siyar A`lam al-Nubala’, 10:31)

Imam Ahmad bin Hanbal

„Imam al-Khilaal powiedział: 'Abd al-Malik ibn 'Abd al-Hamid pouczył mnie mówiąc: Słyszałem jak Abu 'Abd Allah [Imama Ahmad] mówił: 'Ktokolwiek ubliża Towarzyszom Proroka (sahabah), obawiam się że popadnie w niewiarę tak jak Rawafid’.” (Sunnah lil-Khilaal, 3:493)

„Abu Bakr wspomina, że spytał Abu 'Abd Allah [Imama Ahmeda] o osobę która słownie obraża Abu Bakr, Umar i A’iszę. Odpowiedział 'Nie uznaję go za muzułmanina.’ Powiedział także, 'Słyszałem jak Malik mówił, 'Ktokolwiek słownie obraża Sahabów Wysłannika Allaha, ten nie ma udziału w Islamie’.” (Sunnah lil-Khilaal, 3:493)

„Yusuf bin Musa od Ali bin 'Abd as-Samad, że spytał Imama Ahmad bin Hanbala o sąsiada który Rafidi który przekazuje mi Salam, czy mam mu odpowiedzieć? Powiedział 'Nie’.”(Sunnah lil-Khilaal, 3:493)

„Muhammad bin al-Hussain przekazuje że Fadhal bin Ziyad przekazał od Abu 'Abd Allah, 'Nie rozmawia z Rawafid’.”  (Sunnah lil-Khilaal, 3:494)

 Qadi Iyad Maliki (rahimahullah) pisze w „Al-Shifa”

 „Uznajemy ekstremalnych Rawafid za niewiernych (kafir) z powodu ich twierdzenia że ich Imamowie mają wyższy status niż Prorocy.” (Al-Shifa, 2:286)

 

Ibn Hazm

„Zaprawdę, Rawafid nie należą do Islamu. Są sektą która powstała około 25 lat po śmierci Wysłannika Allaha (sall allahu alayhi ła sallam). Powstali przyjmując wezwanie zhańbionego przez Allaha [’Abd Allah ibn Saba]; który knuł złe plany przeciw Islamowi. Jest to sekta równa żydom i chrześcijanom w swych kłamstwach i podstępach.” (Al-Fasal fi al-Milal, 2:65)


Współcześni uczeni Salaficcy:

 

Szeich Nâsir-ud-Din al-Albâni 

Uważam, że nie wolno uznawać za niewierne (Takfir) całe ugrupowanie które przypisuje sobie Islam, tak jak Sziah, Zaydiyyah, Qadianiyyah (Ahmediyah) Baha’iyyah itp. Należy powiedzieć, że ten kto utrzymuje taką czy inną wiarę (która przeczy Islamowi), jest nie-wierny.

Istnieją na przykład uczeni wśród Szyitów, którzy nie wierzą w to że 2/3 Koranu zniknęły, a tego kto tak twierdzi nie uznają za Szyitę.

Dla tego też nie uznaję Szyitów za niewiernych. Jednak jeśli ktoś twierdzi że Koran nie jest kompletny, że Rodzina Proroka Muhammada jest lepsza niż Prorocy, że Aiszah cudzołożyła itp. ten jest niewiernym.

Nikt nie powie przecież że wszyscy Szyici wierzą w te fałszywe idee.
(Silsilat-ul-Huda wan-Nur, 446)

 

Szeich Bin Baz

Szeich Bin Bâz (rahimahullâh), gdy zapytany został czy Râfidhah (Szyici) należą do jednej z 72 zbłąkanych sekt odpowiedział: „Tak należą do nich. Niemniej jednak wśród nich są niewierni [kuffar], i wśród nich są Muzułmanie. Tak więc ci Szyici (Râfidhah) którzy czczą innych niż Allâha, są niewiernymi. Ci Szyici którzy wywyższają `Aliego nad `Uthmanem, lub nad as-Siddîq (Abu Bakr), to nie są oni nie-wierzącymi, ale są innowatorami.”
(Szarhu Kitâb Fadhlil-Islâm, str. 13, przypis nr. 25)