٢ IMAN | wiara, ٦ QUR'AN | koran

Noszenie Koranu jako amulet

Imâm ´Abdur-Rahmân bin Hasan Âl asz-Szaykh
źródło: Fath-ul-Madżîd, str. 109
al-Maktabah al-´Asriyyah, 1421/2001

 

 

Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) powiedział:

 

„W kwestii noszenia Koranu na szyi, niektórzy Salaf zezwalali na to, a inni zakazywali tego. Wśród nich był Ibn Mas´ûd.”

 

Objaśnienie

 

Uczeni wśród Sahâbah i ich następców (Tâbi´ûn) mają rożne opinie w kwestii noszenia amuletów które zawierają Koran lub Imiona Allaha.

 

Część z nich uznawała że jest to dozwolone. Wśród nich był ´Abdullâh bin ´Amr bin al-´Âs1. Wygląda też na to, że zostało to przekazane od 'Aiszy. Opinii tej był także Abû Dża´far al-Bâqir, oraz jest to jeden z przekazów Imama Ahmada. Ich dowodem jest to, że zakazane amulety uznawali te które zawierały Szirk (bałwochwalstwo).

 

Inna część uważa że jest to zakazane. Tej opinii był Ibn Mas´ûd i Ibn ´Abbâs, i wygląda na to że była to także opinia Hudhayfy oraz ´Uqby bin ´Âmira. Wśród następców (Tâbi´ûn) który trzymali się tej opinii, byli między innymi towarzysze Ibn Mas´ûda. Jest to także jeden z przekazów Imama Ahmada, i wielu jego uczniów wybrało ten pogląd. Opinię tą wyznają także uczeni z późniejszych generacji, używając tego hadisu2 i innych o podobnym znaczeniu jako dowód.

 

Ja (´Abdur-Rahmân bin Hasan Âl asz-Szaykh) mówię: [Zakaz] jest właściwą opinią, z trzech powodów.

 

Po pierwsze: Zakaz jest ogólny, i nie ma dowodów które by zakaz ten ograniczały.

 

Po drugie: Zapobiega to innym czynom do których może prowadzić. Może prowadzić do tego że po pewnym czasie człowiek na szyi powiesi co innego.

 

Po trzecie: Noszenie Koranu na szyi wymaga także by człowiek miał go na sobie gdy się załatwia, myje i wykonuje inne czynności.


Przypisy:

1Ibn Baz powiedział, że przekaz ten jest słaby (da’if).

2Ibn Masud przekazał od Wysłannika (sall allahu alayhi wa sallam): „Zaprawdę, Ruqyah (zaklęcia), Tamâ’im (amulety) i tiłalah (talizmany) to Szirk (bałwochwalstwo).”

Księga Monoteizmu, 8. WIEDZA O TYM, CO NIEWIDZIALNE: [http://sites.google.com/site/oislamie/ksiega-monoteizmu ]


Amulety, talizmany są to przedmioty, którym ludzie przypisują moc magiczną, przynoszenia szczęścia, ochrony przed nieszczęściami, chorobami, wpływem złych duchów, czarom.

Talizmany, amulety można podzielić na dwie kategorie. Pierwsza to amulety, na których widnieją tylko fragmenty Koranu – odnośnie których uczeni zarówno wczesnych, jak i późniejszych generacji nie byli zgodni.

Niektórzy (Abdullah b. Amr b. Al-As, który przytaczał za dowód wypowiedz Aiszy sugerującą dopuszczalność. Abu Dża’far Al-Baqir i Ahmad b. Hanbal) twierdzili, że zakaz noszenia amuletów dotyczy jedynie tych, które są formą politeizmu i akceptowali je, biorąc pod uwagę słowa Allaha (Subhanahu wa Ta’ala):

[Koran 17:82] {I zesłaliśmy w Koranie to, co ma działanie uzdrawiające i jest miłosierdziem dla tych, którzy wierzą (w islamski monoteizm i postępują zgodnie z nim)}

oraz

[38:29] {(To jest) Księga (Koran), którą wam zesłaliśmy, pełna błogosławieństw.}

– twierdząc, że jednym z jego błogosławieństw, jest to, że można go nosić w celu ochrony przez złem.

Aczkolwiek wielu uczonych – min. Ibn Mas’ud, Ibn Abbas, którzy opierali się na opiniach Hudhaifah, Uqbah b. Amir i Ibn Aqim; i pogląd ten popierało wielu Tabi’in, towarzyszy Ibn Ma’suda i Ahmada; jak i następne pokolenia uznali zakaz ich noszenia, opierając się na słowach Ibn Mas’uda: „Słyszałem jak Wysłannik Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) mówił: „Niektóre z talizmanów i amuletów i tilawah (zaklęcie którego używa się w celu rozbudzenia miłości męża, żony) powodują politeizm”. [Abu Dawud, Ahmad, Ibn Madżah, Al-Hakim] Zabraniali zatem takich praktyk, twierdząc, że nie zostało potwierdzone od Proroka, że noszenie wygrawerowanych wersetów Koranu jest dozwolonym sposobem ochrony przed złem lub zwalczania go.

Fundamentalną regułą w kwestiach takich, jak ta – jest powstrzymanie się od ich praktykowania; i jest to najbardziej wiarygodny pogląd. Dlatego nie wolno nosić talizmanów, nawet jeśli są na nich fragmenty Koranu, nie wolno ich kłaść pod poduszką chorego, wieszać na ścianach, w samochodach, itp. Można wykonywać za chorego suplikacje, recytować nad nim udokumentowanie w sunnie treści Koranu tak, jak czynił to Prorok.

Druga to talizmany i amulety, które nie zawierają treści Koranu, natomiast są na nich wyryte znaki, symbole lub treści, których znaczenie nie jest jasne, zrozumiałe. Nie jest dozwolone pod żadnym warunkiem noszenie takich talizmanów (…), są to zabronione innowacje. Allah wie lepiej. […]

Said bin Dżubair przekazał, że Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) powiedział: „Ten, kto niszczy amulet lub talizman noszony przez kogokolwiek, otrzyma nagrodę taką, jak za wyzwolenie niewolnika”.

Ibrahim powiedział: „Oni (Towarzysze Proroka) nie akceptowali żadnych talizmanów, niezależnie od tego, czy zawierały wyłącznie wersety Koranu, czy coś innego”.

Abu Baszir Al-Ansari, który towarzyszył Prorokowi podczas jego kilku wypraw, słyszał, jak Wysłannik Allaha instruował pewnego człowieka, aby ten udał się na pastwiska i zniszczył wszystkie talizmany, amulety zawieszone na szyjach wielbłądów.

Ruwaifi powiedział: „Prorok powiedział mi: ‚Ruwaifi, obyś żył długo! Rozgłaszaj, że tego, kto wiąże supełki w swojej brodzie, nosi talizmany lub myje się moczem zwierząt, nic nie łączy ze mną ani z moją religią’.” [Ahmad]

Ibn Mas’ud powiedział: „Słyszałem, jak Wysłannik Allaha mówił: ‚(…) Talizmany i magia, wszystkie są odmianą politeizmu’”. [Ahmad, Abu Dawud, sahih]

Abdullah Ibn Ukajm przekazał: „Ten, kto nosi talizmany, pozostanie pod ich opieką, która jest żadna”. [Ahmad, Tirmidhi, marfu]