· Usul-us-Sunnah

Fundamenty Sunny: Porzucenie Innowacji (część 2)


Autor: Imam Ahmad bin Hanbal (zm. 241H)
Źródło: Foundations of the Sunnah // online-pdf (english)

Imam Ahmad bin Hanbal powiedział:

3. porzucenie innowacji[1], gdyż każda innowacja jest zbłąkaniem[2]

4. porzucenie kontrowersji

5. porzucenie przesiadywania z ludźmi pragnień (ahl-ul-ahwâ)[3]

6. porzucenie kłótni, argumentacji i kontrowersji w religii[4]


[1] Imâm asz-Szâtibî (zm. 790H – rahimahullâh) powiedział,
„Nowo wymyślona droga w religii, która podobna jest do Szari`ah, poprzez którą człowiek pragnie przybliżyć się do Allâha, która nie jest poparta autentycznymi dowodami – ani w podstawach ani w sposobie w jaki jest wykonywana.” (al-I`tisâm, 1/37)

Szeich Muhammad ibn Sâlih al-`Uthaymîn (rahimahullâh) powiedział:

„Według szari`ah, bid`ah definiowana jest jako 'Czczenie Allaha w sposób jaki nie został przepisany przez Allaha.’ Można też powiedzieć, 'Czczenie Allaha w inny sposób niż Prorok i jego prawowierni następcy (al-khulafâ ar-râszidûn).’ Pierwsza definicja jest na podstawie wersetu (znaczenie): {Czy oni mają takich współtowarzyszy, którzy uczynili dla nich prawem w religii to, na co nie pozwala Bóg?}(Surah asz-Szûrâ, 42:21)

Druga definicja jest na podstawie hadisu Proroka (sall allahu `alejhi ła sallam):

„Nalegam abyście się trzymali mojej drogi (Sunnah), i drogi prawowiernych następców (al-khulafa ar-râszidûn), którzy nastąpią po mnie. Trzymajcie się tego mocno, i wystrzegajcie się nowo wymyślonych rzeczy.”

Zatem każdy kto czci Allaha w sposób jaki nie został przepisany przez Allaha, i nie jest zgodny z drogą Proroka (sall allahu `alejhi ła sallam) i jego prawowiernych następców (al-khulafa ar-râszidûn) jest innowatorem, bez względu na to czy ta nowa `ibâdah dotyczy Imion i Atrybutów Allaha, czy też Jego praw.

Jeśli zaś chodzi o zwykłe sprawy związane z tradycją i zwyczajem, to nie są one zwane bid`ah (innowacją) w islamie, nawet jeśli można je tak nazwać lingwistycznie. Nie są one jednak innowacją w sensie religijnym, i nie są one tym przed czym przestrzegał nas Prorok (sall allahu `alejhi ła sallam).

I nie ma także nic takiego w Islamie, co nazywa się bid`ah hasanah (dobra innowacja).” (Madżmû Fatâwa Ibn `Uthaymîn, tom. 2, str. 291)

[2] Wysłannik Allaha (sall allahu `alejhi ła sallam) powiedział:
„Każda innowacja jest zbłąkaniem i zbłądzeniem, a każe zbłądzenie jest w piekle” (An-Nasâ’î, 1/224; zobacz także Abû Dâwûd, nr. 4607; at-Tirmidhî, nr. 2676)

Ibn Abbâs (zm. 68H) powiedział: „Zaprawdę, najbardziej znienawidzone rzeczy u Allaha to innowacje.” (al-Bayhaqî w as-Sunan al-Kubrâ, 4/316)

Ibn Umar (zm. 84H) powiedział: „Każda innowacja jest zbłąkaniem, nawet jeśli ludzie uważają ją za coś dobrego.” (Abu Shâmah, nr. 39)

[3] Ahl-ul-ahwâ, czyli ludzie innowacji.

Al-Fudayl bin 'Iyâd (zm. 187H) powiedział: „Spotkałem najlepszych ludzi, wszyscy z nich to ludzie Sunny. Ich zwyczajem było, że zabraniali towarzyszyć ludziom innowacji.” (al-Lâlikâ’î, nr.267)

Al-Hasan al-Basrî (zm. 110H) powiedział: Nie siedź z ludźmi innowacji i pragnień, ani też nie spieraj się z nimi, i nie słuchaj ich.(Sunan, ad-Dârimî, 1/121)

Sufyân ath-Thaurî (zm. 161H) powiedział: „Ktokolwiek słucha innowatora, ten pozostawił opiekę Allaha i zostaje powierzony innowacji. (Abu Nu’aym w al-Hilyah, 7/26; Ibn Battah, nr. 444)

Al-Fudayl bin 'Iyâd (zm. 187H) powiedział: „Ktokolwiek siedzi z innowatorem, wystrzegajcie się go, i ktokolwiek siedzi z innowatorem, ten nie został obdarzony rozsądkiem. Chciałbym aby między mną a innowatorem istniał żelazny fort..” (al-Lâlikâ’î, nr.1149)

[4]At-Tirmidhî przekazał hasan hadith od Abu Umâmah, który powiedział: „Wysłannik Allâha (sal allahu `alejhi ła sallam) powiedział, „Ludzie nigdy nie  zbłądzili po tym jak zostali wyprowadzeni na drogę prostą, inaczej jak poprzez dysputy.” Następnie Wysłannik (sal allahu `alejhi ła sallam) recytował werset: {Oni przytoczyli ci ten przykład tylko dla sprzeczki. Zaprawdę, oni są ludem skłonnym do sporu} (Surah az-Zukhruf, 43:58)

Al-Adżurrî przekazał w ash-Sharî’ah (str.57), że pewien człowiek przyszedł do al-Hasan (al-Basrî) i powiedział, „O Abu Sa’îd! Pozwól mi podyskutować z tobą o Religii.” Al-Hasan odpowiedział, „Jeżeli chodzi o mnie, to ja znam swoją religię, a jeżeli ty zagubiłeś swą religię to idź i jej odszukaj.”

'Umar ibn 'Abdul-’Azîz, rahimahullaah, powiedział, „Ktoś kto pozwala otworzyć swą religię dla dysput, często będzie się zmieniał.” (Dżâmi’ Bayânil 'Ilm (2/113))