٢ IMAN | wiara, ٤ BID'AH | innowacje

Wysłanniku Allaha! Uratuj wspólnotę Muzułmańską…

Szeich `Abdul-`Aziz ibn `Abdullah ibn Baz
(zm. 1420H – rahimahullah)
źródło: streszczone z „Iqâmat-ul-Barâhîn”

 

Wiersz ten został opublikowany w Kuwejckiej gazecie al-Mudżtama (14/4/1390), z okazji urodzin Proroka.

„Wysłanniku Allaha! Uratuj świat
który pogrążony jest w płomieniach wojen

Wysłanniku Allaha! Uratuj wspólnotę Muzułmańską
która w cieniach wątpliwość od dawna się kręci

Wysłanniku Allaha! Uratuj wspólnotę Muzułmańską
która w labiryncie smutku zagubiła swój wzrok

[…]

Przyśpiesz zwycięstwo
tak jak je przyspieszyłeś w bitwie al-Badr

Która obróciła słabość w zwycięstwo i przewagę
zaprawdę, Allah posiada moce których nie mogą ujrzeć”

 

Szeich Bin Baz powiedział:

„Być może autorka zapomniała, bądź nie wie że zwycięstwo leży tylko i wyłącznie w Rękach Allaha, i ani Prorok ani żadne inne stworzenie nim nie włada. Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) powiedział w Koranie:

{pomoc pochodzi tylko od Boga, Potężnego, Mądrego} (Surah 'Ali Imran, 3:126)

I powiedział:

{Jeśli pomoże wam Bóg, to nie będzie zwycięzcy nad wami! A jeśli On was pozostawi bez pomocy, to któż wam pomoże prócz Niego?! Niech więc wierzący zaufają Bogu!} (Surah 'Ali Imran, 3:160)

Powszechnie wiadomo, co wynika z Tekstów jak i Idżma’, że Allah stworzył nas po to, byśmy go czcili. Zesłał Pisma i Wysłanników by nam objaśnili jak Go należy czcić. Powiedział (znaczenie):

{I stworzyłem dżiny i ludzi tylko po to, żeby Mnie czcili.} (Surah adh-Dhariyat, 51:56)

{Posłaliśmy do każdego narodu posłańca: „Czcijcie Boga i unikajcie bałwochwalstwa!”} (Surah an-Nahl, 16:36)

{My nie wysłaliśmy przed tobą żadnego posłańca, któremu nie dalibyśmy objawienia: „Nie ma boga, jak tylko Ja! Przeto czcijcie Mnie!”} (Surah al-Anbiya, 21:25)

{Alif. Lam. Ra. Oto Księga, której znaki są utwierdzone, następnie jasno przedstawione – od Mądrego, w pełni świadomego: „Nie czcijcie nikogo innego, jak tylko Boga! Ja jestem dla was, od Niego, ostrzegającym i zwiastunem radosnej nowiny.} (Surah Hud, 11:1-2)

Allah objaśnił nam w tych wersetach, że stworzył dżiny i ludzkość, byśmy Go czcili. Zakazał nam również, byśmy jakąkolwiek cześć oddawali komu innemu.

{Zostało im nakazane tylko, aby czcili Boga, wyznając szczerze Jego religię – tak jak hanifowie odprawiali modlitwę i dawali jałmużnę. To jest religia prawdziwa.} (Surah al-Baiyynah, 98:5)

{I postanowił twój Pan, abyście nie czcili nikogo innego, jak tylko Jego} (Surah al-Isra, 17:23)

{Czy szczera religia nie należy tylko do Boga? A ci, którzy sobie wzięli opiekunów poza nim: „My czcimy ich tylko dlatego, ażeby oni przybliżyli nas do Boga.” Zaprawdę, Bóg rozstrzygnie między nimi to, w czym się różnią. Zaprawdę, Bóg nie prowadzi drogą prostą tego, kto jest kłamcą i niewdzięcznikiem!} (Surah az-Zumar, 39:3)

Wersetów o podobnym znaczeniu jest wiele. Wszystkie głoszą by cześć kierowana była jedynie do Allaha.

{Wzywajcie więc Boga, szczerze wyznając Jego religię, mimo sprzeciwu niewiernych.} (Surah Ghafir, 40:14)

{Miejsca oddawania czci są tylko dla Boga. Nie wzywajcie więc nikogo wraz z Bogiem!} (Surah al-Dżinn, 72:18)

Zakaz wzywania innych oprócz Allaha, obejmuje wszelkie stworzenie. Słowo „nikogo” w tymże wersecie jest nieokreślone. Odnosi się więc do wszystkich oprócz Allaha. Allah powiedział także

{I nie wzywaj, poza Bogiem, tego, co ci nie pomoże ani nie zaszkodzi…}

Werset ten skierowany był do Proroka – sall allahu alayhi wa sallam – mimo że wiadomo iż Allah uchronił go od bałwochwalstwa. Tak więc werset ten jest przestrogą dla innych. Allah powiedział dalej:

{…A jeśli to uczynisz, to znajdziesz się wówczas wśród niesprawiedliwych.}(Surah Yunus, 10:106)

Jeśli więc najlepszy i najszlachetniejszy człowiek, stałby się człowiekiem niesprawiedliwym wzywając innych niż Allaha, co mamy powiedzieć o innych ludziach którzy się tego dopuszczają?

Zaś słowo „niesprawiedliwość” (dhulm) oznacza bałwochwalstwo (szirk), o czym dowiadujemy się z innego wersetów:

{Niewierni są niesprawiedliwi!} (Surah al-Baqarah, 2:254)

{Oto powiedział Lokman do swego syna, napominając go: „Synu mój! Nie dodawaj Bogu żadnych współtowarzyszy! Zaprawdę, dodawanie współtowarzyszy to wielka niesprawiedliwość!”} (Surah Luqman, 31:13)

Wersety te, i wiele innych, oznajmiają że każdy akt czci kierowany do kogo innego niż Allaha – czy to ludzi zmarłych, posągów, drzew czy czego innego – jest aktem bałwochwalstwa. Takie jest właśnie znaczenie wyznania wiary „La iaha ill Allah” (nikt nie jest wart czci, prócz Allaha).

{Tak jest, ponieważ Bóg jest prawdą i ponieważ to, co wzywacie poza Nim, jest fałszem, i ponieważ Bóg jest Wyniosły, Wielki!} (Surah Luqman, 31:30)

To właśnie jest fundamentem Islamu. Jeśli fundament ten nie jest właściwy, wtedy akty czci i kultu nie będą właściwe. Allah powiedział:

{Zostało objawione tobie i tym, którzy byli przed tobą: „Jeśli dodajesz współtowarzyszy, to z pewnością twoje działanie będzie daremne i na pewno znajdziesz się wśród stratnych!”} (Surah az-Zumar, 39:65)

{To jest droga Boga, którą On prowadzi, kogo chce ze Swoich sług. A gdyby oni dodawali Jemu współtowarzyszy, to daremne byłoby dla nich to, co uczynili.} (Surah al-An’am, 6:88)