١ ISLAM | praktyka, ٤ BID'AH | innowacje, ٥ ​​​SIRAH | historia

Trzymajcie się narracji i Salaf

Imam as-Suyûtî
(zm. 911H – rahimahullah)
źródło: Saun-ul-Mantaq łal-Kalâm str. 32

Abû Hanîfah (zm. 150H – rahimahullâh) powiedział,
„Trzymajcie się narracji (athar) i drogi (którą podążali) bogobojni przodkowie (salaf). Wystrzegajcie się innowacji (bid`ah).”