٣ IHSAN | doskonałość

Martwe serca i puste modły

Abû Nu’aym
źródło: Hilyah Al-Awliyâ’ 8: 15, 16

Przekazane zostało że Ibrâhîm bin Adham (zm. 162H) – rahimahullâh – pewnego dnia przechodził przez bazar w Basrze, i ludzie się zebrali wokół niego pytając:

„O Abû Ishâq, Allâh mówi w Swej Księdze, {Wzywajcie Mnie, a ja was wysłucham}*, lecz wzywamy Go już długo a On nie odpowiada na nasze modlitwy.”

[Ibrâhîm] odpowiedział,
„Ludzie Basry. Wasze serca umarły względem dziesięciu rzeczy:
po pierwsze, znacie Allâha lecz nie przestrzegacie Jego praw;
po drugie, czytacie Księgę Allâha lecz nie postępujecie według niej;
po trzecie, twierdzicie że kochacie Wysłannika Allâha – sall allahu alayhi wa sallam – lecz porzucacie jego Sunnę;
po czwarte, twierdzicie że jesteście wrogami Szatana, lecz podążacie jego drogą;
po piąte, mówicie że kochacie Raj, lecz nie pracujecie by nań zasłużyć;
po szóste, mówicie że lękacie się Piekła, a mimo to zbliżacie się do niego [swymi grzechami];
po siódme, mówicie że śmierć jest prawdą, lecz nie przygotowujecie się do niej;
po ósme, zajmujecie się grzechami innych a lekceważycie swoje własne;
po dziewiąte, korzystacie z Łaski swego Pana, a nie jesteście wdzięczni za nią;
po dziesiąte, chowacie zmarłych, ale nie uczycie się od nich.”

*  (Surat Ghāfir, 40:60)