٢ IMAN | wiara

Pośrednicy między człowiekiem a Bogiem

Imâm Szaraf ud-Dîn al-Hadżâwî al-Hanbalî (zm. 978H – rahimahullâh)
źródło: al-Iqnâ´ (4/297)

Ktoś kto umieszcza między sobą a Allahem pośrednika, wzywa go, ufa mu lub prosi go o cokolwiek, ten zgodnie z konsensusem popadł w niewiarę (kufr), ponieważ czyni to co czynili bałwochwalcy:

{„My czcimy ich tylko dlatego, ażeby oni przybliżyli nas do Boga.”}
(Surah az-Zumar, 39:3)

Z SERII: TAUASSUL CZY SZIRK?

tawassul

{Oni czczą poza Bogiem to co im nie szkodzi i nie przynosi korzyści. Oni mówią: „To są nasi orędownicy u Boga.” Powiedz: „Czyż wy potraficie powiadomić Boga o czymś, czego On nie zna w niebiosach i czego On nie zna na ziemi? Niech Jemu będzie Chwała, On jest wyniosły ponad to, co Jemu dodają jako współtowarzyszy.”}
(Surah Yunus, 10:18)

{Ci którzy wzięli sobie opiekunów poza Nim mówią: „Czcimy ich tylko dlatego aby przybliżyli nas do Boga.” Zaprawdę Bóg rozstrzygnie między nimi to w czym się różnią.}
(Surah az-Zumar, 39:3)

{Wasz Pan mówi: „Wzywajcie [du`a] Mnie, a ja was wysłucham! Zaprawdę, ci, którzy są zbyt dumni, by Mi oddawać cześć – wejdą do Gehenny, poniżeni!”}
(Surah Ghafir, 40:60)

{Wzywajcie waszego Pana w pokorze i w skrytości! Zaprawdę, On nie miłuje ludzi, którzy przekraczają granice! Nie szerzcie zepsucia na ziemi po jej udoskonaleniu! Wzywajcie Go z obawą i nadzieją! Zaprawdę, miłosierdzie Boga jest bliskie dla ludzi czyniących dobro!}
(Surah al-’Araf, 7:55-56)

{Do Niego należy wezwanie prawdziwe, a ci których ludzie wzywają poza Nim, nie dadzą im żadnej odpowiedzi. Podobnie czyni ten, który wyciąga swoje ręce ku wodzie aby ona doszła do jego ust; lecz ona nie dochodzi do nich. Modlitwa [du`a] niewiernych jest na błędnej drodze.}
(Surah ar-Ra’d, 14:13)

{Nie wzywaj [du`a] więc innych bogów u boku Allâha; abyś nie znalazł się wśród tych którzy będą ukarani.}
(Surah ash-Shu’ara, 26:213)

{Nie wzywajcie [du`a] nikogo u boku Allâha.}
(Surah al-Dżinn, 72:18)

{Wtedy Zachariasz wzywał swego Pana i powiedział: „Panie mój! Obdaruj mnie, od Siebie, wspaniałym potomstwem. Ty przecież słyszysz modlitwę! [du`a]”}
(Surah Âl-Imrân, 3:38)

{To jest wspomnienie o miłosierdziu twojego Pana względem Swego poddanego Zachariasza. Oto wezwał [nadâ’] on swego Pana wezwaniem [nidâ’] skrytym.}
(Surah Mariyam, 19:2)